הסכם לימודים בקורס לעצור לנשום לצאת לדרך

תנאי השתתפות בקורס

ברור לי ומקובל עלי כי בדברים הנאמרים על ידי ימית סטפנסקי ו/או בתוכן השיטה לעצור לנשום ולצאת לדרך ו/או בתכנים המצולמים ו/או המוקלטים ו/או הכתובים ו/או שיועברו אלי בעל פה בשיחה טלפונית ו/או בפגישה אישית ו/או קבוצתית ו/או שיועברו אלי במהלך הקורס שאלמד על-ידי ימית סטפנסקי בין אם מתקיים במרחב פיזי ו/או באופן מקוון ב-ZOOM ו/או על-ידי כל נציג אחר מטעמה או מטעם בית הספר Waking-Up, אין משום כל ייעוץ רפואי ו/או המלצה לפעולה כזו או אחרת ו/או החלטה לגבי חיי ו/או תחליף לטיפול פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ו/או תחליף להמלצת כל מטפל מוסמך כזה או אחר שמטפל בי, אלא הזדמנות להתנסות בהתבוננות בחיי האישיים באופן אחר ולפתח יכולת הסתכלות אחרת על סיטואציות אותן אני חווה בחיי ואין בכך בכדי להביא לכל שינוי באישיותי על כל המשתמע מכך. אני משחרר/ת את בית הספר Waking-Up, את ימית סטפנסקי ו/או כל נציגה מטעמה מאחריות כלשהי על הבחירות שאעשה במהלך הקורס לעצור, לנשום ולצאת לדרך ו/או אחריו ועל התוצאות שאשיג מהקורס בו אני משתתף/ת מרצוני החופשי וידוע וברור לי כי ביכולתי לעזוב את הקורס מרצוני החופשי בכל עת בהתאם לאמור בפסקה שכותרתה "החזרים כספיים בגין ביטול השתתפות בקורס" המופיעה בהמשך הסכם זה.

ידוע לי שבקורסים השונים המוצעים לי על-ידי בית הספר Waking-Up ו/או על-ידי ימית סטפנסקי, אלמד תכנים וכלים מגישות שונות ומגוונות ואין בקורסים אלה להוות תחליף לכל טיפול נפשי ו/או מקצועי אחר בו אני לוקח/ת חלק ואני מסכים/ה כי כל בעיה שעלולה לצוץ במסגרת עבודתי עם ימית סטפנסקי ו/או עם מנחים מטעמה בין אם במסגרת אישית ו/או קבוצתית ודורשת טיפול, תטופל על-ידי מחוץ למסגרת הקורס, באופן עצמאי והאחריות על טיפול זה אינה חלה על ימית סטפנסקי ו/או על בית הספר Waking-Up ו/או על מנחים אחרים מטעמם. כמו כן, ברור לי כי אין בלימודיי בקורס זה כדי להסמיך אותי ו/או להעניק לי הרשאה כלשהי לטפל באופן מקצועי בעזרת גישות אלו שאלמד בקורס, באף אדם אחר. 

ידוע לי כי ימית סטפנסקי ו/או כל מנחה אחר שילמד בקורסים השונים בבית הספר Waking-Up מטעמה, אינם רופאים או מתיימרים להיות כאלה וכן הם אינם מוסמכים לתת ייעוץ רפואי, כך שהתכנים המשודרים ו/או המצולמים ו/או המוקלטים ו/או הכתובים וכך גם השיחות האישיות והקבוצתיות בין אם מתבצעות בטלפון, באופן מקוון או פרונטלי, אינם תחליף לקבלת ייעוץ רפואי ו/או פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי מתאים עבורי.

אני מצהיר/ה בזאת שאיני סובל/ת מבעיה נפשית כלשהי שעלולה לפגוע בתפקודי בקורס זה. אינני נוטל/ת תרופות פסיכיאטריות או תרופות אחרות שעלולות לפגוע בתפקודי ובהשתלבותי בקורס וכך גם לגבי כל בעיה רפואית אחרת.

היה ואחליט להשתמש באופן כזה או אחר במידע כלשהו שניתן לי בתכנים הכתובים ו/או המוקלטים ו/או המצולמים ו/או בשיחה אישית או קבוצתית בין אם פרונטלית ו/או מקוונת ו/או טלפונית במסגרת הקורס – ברור לי שאני נושא/ת באחריות המלאה על מעשי והשלכותיהם. ברור לי כי ימית סטפנסקי  ו/או מנחה אחר מטעמה, אינם אחראים ללא עוררין על כל תוצאה שלילית או חיובית, נזקים ו/או בעיות שיגרמו לי כתוצאה מיישום הכלים או ניסיון ליישום הכלים אותם למדתי מימית סטפנסקי ו/או מכל מורה אחר מטעמה בכל אמצעי בין אם כתוב, מצולם, מוקלט, משודר או שנמסר לי בעל-פה בשיחה פרונטלית, מקוונת ו/או טלפונית, אישית ו/או קבוצתית.

אני מסכים/ה בזאת כי במידה ובמהלך הקורס או לאחריו תתפתח אצלי בעיה או מחלה נפשית, לא יהיה בית הספר Waking-Up ו/או ימית סטפנסקי ו/או כל מנחה אחר מטעמה בקורסים השונים של בית הספר Waking-Up אחראים לכך  ולא תהיינה לי כל תביעות כלפיהם.

אני מתחייב/ת לסודיות מלאה בנוגע לתכנים שיובאו לידיעתי במהלך הקורסים השונים בבית הספר Waking-Up הנוגעים למשתתפים אחרים בקורס.

ימית סטפנסקי ובית הספר Waking-Up מודיעים ומבקשים, בכל מקרה וזמן בו אינך חש ו/או מרגיש טוב , עליך לפנות ולהתייעץ עם גורם רפואי המתאים ע"פ החוק ולעדכן אותנו באם ברצונך להפסיק את השתתפותך בקורסים השונים של בית הספר Waking-Up באופן מיידי.

 

דמי רישום וקבלה להשתתפות בקורס

על מנת להרשם לקורס יש לשלם את התשלום המלא על הקורס או דמי רישום המשמשים מקדמה לעלות הקורס על סך 400 ש"ח ואשר יקוזזו מהתשלום המלא על הקורס שיבוצע לא יאוחר משבוע לפני תחילת הקורס. ידוע לי כי גם לאחר הרשמתי לקורס, בית הספר Waking-Up ו/או כל נציג מטעמו רשאי לבטל את השתתפותי בקורס ולהחזיר לי התשלום עבור הקורס בהתאם לסעיף נוהל החזרי תשלום בתנאי השימוש, אם ימצא כי איני מתאים/ה להשתתפות בקורס מסיבה כזו או אחרת השמורה לשיקול דעתו של בית הספר Waking-Up ו/או כל נציג מטעמו בלבד.

 

החזרים כספיים בגין ביטול השתתפות בקורס 

במקרה של ביטול השתתפות בקורס למשתתף מטעם ולפי שיקול דעתו של בית הספר Waking-Up ו/או כל נציג מטעמו בלבד, עד למועד תחילת הקורס, יקבל המשתתף מבית הספר              Waking-Up החזר כספי הכולל את דמי הרישום אותם שילם בעבור השתתפותו בקורס זה או את התשלום המלא על הקורס אותו שילם המשתתף עבור השתתפותו בקורס זה והכולל בתוכו את דמי הרישום. 

במקרה של ביטול השתתפות בקורס למשתתף מטעם ולפי שיקול דעתו של בית הספר Waking-Up ו/או כל נציג מטעמו בלבד, לאחר מועד תחילת הקורס, יקבל המשתתף מבית הספר           Waking-Up החזר כספי יחסי, בהתאם לכמות השיעורים בהם נכח המשתתף בקורס עד שהוחלט על-ידי בית הספר Waking-Up ו/או כל נציג מטעמו, כי המשתתף לא יכול להמשיך ולהשתתף בקורס. 

במקרה של בחירת הפסקת לימודים מטעם ולפי שיקול דעתו של המשתתף בלבד, עד שבעה ימים לפני תחילת הקורס יוכל המשתתף לבטל את השתתפותו בבקשה טלפונית ו/או בכתב מנציג מטעם בית הספר Waking-Up ולקבל החזר כספי הכולל את דמי הרישום אותם שילם בעבור השתתפותו בקורס זה או את התשלום המלא על הקורס אותו שילם המשתתף עבור השתתפותו בקורס זה והכולל בתוכו את דמי הרישום.

במקרה של בחירת הפסקת לימודים מטעם ולפי שיקול דעתו של המשתתף בלבד, בתקופה של פחות משבעה ימים לפני תחילת הקורס ועד למועד התחלתו, יוכל המשתתף לבטל את השתתפותו בבקשה טלפונית ו/או בכתב מנציג מטעם בית הספר Waking-Up ולקבל החזר כספי מבית הספר Waking-Up הכולל את התשלום המלא על הקורס אותו שילם המשתתף עבור השתתפותו בקורס זה למעט דמי הרישום, אותם לא יהיה זכאי המשתתף לקבל בחזרה.

במקרה של בחירת הפסקת לימודים מטעם ולפי שיקול דעתו של המשתתף בלבד, מרגע שהחל הקורס ועד למפגש החמישי כולל המפגש החמישי בקורס, יוכל המשתתף לבטל את השתתפותו בבקשה טלפונית ו/או בכתב מנציג מטעם בית הספר Waking-Up ולקבל החזר כספי מבית הספר Waking-Up שאינו כולל את דמי הרישום אותם שילם המשתתף עבור השתתפותו בקורס זה ואינו כולל את העלות היחסית של מספר המפגשים בהם כן השתתף בקורס זה, למעט מקרים השמורים לשיקול דעתו של בית הספר Waking-Up בלבד. 

במקרה של בחירת הפסקת לימודים מטעם ולפי שיקול דעתו של המשתתף בלבד, מהמפגש השישי בקורס, כולל המפגש השישי ועד לסיום הקורס, יחויב המשתתף בעלות המלאה של הקורס ולא יקבל כל החזר כספי מטעם בית הספר Waking-Up ו/או כל נציג מטעמו, למעט מקרים השמורים לשיקול דעתו של בית הספר Waking-Up בלבד. 

השתתפות בקורס חוזר

במקרה של תשלום מלא על הקורס, יוכל המשתתף לחזור ולהשתתף בקורס זהה שיפתח בעתיד, בעלות סמלית של 400 ש"ח ובהתחייבותו להגיע ל-9 שיעורים לפחות מתוך כלל השיעורים בקורס זה, כל זאת בתיאום מראש עם בית הספר Waking-Up ו/או כל נציג מטעמו, על בסיס מקום פנוי בקורס זה ובכפוף לשיקול דעתו של בית הספר  Waking-Up בלבד. 

במקרים בהם הפסיק המשתתף את לימודיו בקורס הראשון אליו נרשם ולא השלים את התשלום המלא על הקורס כמתואר בסעיף "החזרים כספיים בגין ביטול השתתפות בקורס", לא יהיה זכאי המשתתף לחזור ולהשתתף בקורס זהה שיפתח בעתיד בעלות סמלית של 400 ש"ח, אלא אם ישלים את הסכום אותו שילם בגין השתתפותו בקורס הראשון לעלות הקורס המלאה, ללא קשר למספר המפגשים בהם נכח במהלך הקורס הראשון, כל זאת לאחר התחייבותו להגיע ל-9 שיעורים לפחות מתוך כלל השיעורים בקורס החוזר אליו מעוניין להצטרף, בתיאום מראש עם בית הספר Waking-Up ו/או כל נציג מטעמו, על בסיס מקום פנוי בקורס זה ובכפוף לשיקול דעתו של בית הספר  Waking-Up בלבד. 

הנגשת המסע והפצתו לאחרים 

בית הספר Waking-Up שם לו למטרה להפיץ את הכלים והשיטה "לעצור, לנשום ולצאת לדרך" לכל אדם שרוצה לקבלם ויכול לעשות בהם שימוש נכון וטוב. כדי לאפשר לאחרים להבין את משמעות כלים אלו והמסע שמחכה להם בבית הספר, יתכנו מקרים בהם נתעד רגעים מהשיעורים בקורס לצורך פרסום ברשת האינטרנט, ברשתות החברתיות ובאתר הקורס. אם יש לך התנגדות כלשהי להופיע בתכנים אלו – נשמח לדעת וניתן לעדכן בכך את ימית סטפנסקי ו/או כל מורה מטעמה ו/או כל נציג אחר מטעם בית הספר Waking-Up.  

אישור דיוור מיילים וסמסים 

אני מבין שימית סטפנסקי ו/או נציגים אחרים מטעם בית הספר Waking-Up מורשים לשלוח אלי מיילים שיווקיים, הודעות וואטסאפ וסמסים לנייד וביכולתי לבקש את הסרתי מרשימת התפוצה בכל עת בפנייה טלפונית למספר 050-8953090 ו/או בכתב לכתובת המייל – [email protected]. 

איזה כייף שבחרת להצטרף אלינו לכנס המבוא ב- ZOOM
"לעצור, לנשום ולצאת לדרך - המסע השלם"

עם הרשמתך, אנחנו שומרים לך מקום בכנס שיתקיים ב- 30.7, בשעה 20:30

מספר הקומות מוגבל ! ! !

אם אין באפשרותך להגיע – נשמח לקבל עדכון כדי לאפשר למישהו אחר להגיע

* לקראת הכנס תפתח קבוצת וואטסאפ ייעודית ושקטה (ללא אפשרות לתגובות) שם נוכל לתזכר אותך 
ולשלוח לך את הלינק לכנס ב-ZOOM.
 
מחכים כבר לפגוש אותך שם.
ימית סטפנסקי וצוות הקורס – "לעצור, לנשום ולצאת לדרך"